ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ & ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ – 2021

ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಕಚೇರಿ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ  ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಮಂಡ್ಯ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ  ಇರುವ ಏಳು ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾದ ಒಂದು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರ ಹತ್ತು  ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹ […]