ಭಾರತ್ ಹೆವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಭೆಲ್) ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ನೇಮಕಾತಿ 2021

ಭಾರತ್ ಹೆವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಭೆಲ್) ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ನೇಮಕಾತಿ ಭೆಲ್ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ನೇಮಕಾತಿ 2021 – ಭಾರತ್ ಹೆವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಭೆಲ್) 389 ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್, ತಂತ್ರಜ್ಞ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್, ಟ್ರೇಡ್ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ಹುದ್ದೆಯ ಹುದ್ದೆಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ನೋಟಿಪೀಕೇಷನ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಅರ್ಹ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಧಿಕೃತ […]